Oferta

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM

Prowadzimy kompleksowe działania w zakresie zarządzania projektowaniem , w szczególności:
 • Wydawanie wytycznych projektowych,
 • Nadzór nad przygotowaniem projektów:
 • Projekt bazowy
 • Projekty wykonawcze
 • Kalkulacja procesu, diagramy PFD, P&ID,
 • Wymiarowanie aparatów,
 • Analiza wytrzymałościowa orurowania,
 • Dobór urządzeń i armatury,
 • Uczestnictwo w analizie HAZOP, LOPA, SIL,
 • Wykonywanie modeli 3D.

Nasza oferta

PBG oil and gas prowadzi budowy w roli integratora prowadzącego działania z zakresu kompleksowego zarządzania projektami w formule EPC. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami wg uznanych standardów, zapewniając pełne wsparcie dla inwestora na każdym etapie budowy.

Ropa

Gaz

Realizacje

WYKONAWSTWO WŁASNE

 • Technologia
  • Prace, jakie wykonujemy to kompleksowa prefabrykacja, montaż i uruchomienie poniższych układów/obiektów technologicznych:
  • Stacje redukcyjno – pomiarowe, pomiarowe, redukcyjne, pomiarowo-rozliczeniowe gazu wysokiego i średniego ciśnienia, w szczególności:
   • Układ wlotowy,
   • Układ wylotowy,
   • Kontener stacji,
   • Przewód awaryjny,
   • Zabudowa chromatografów i wilgotnościomierzy,
   • Układ instalacyjny (kotłownia podgrzewu technologicznego gazu),
   • Nawadnianie gazu (wtryskowe, kontaktowe, knotowe).
  • Modernizacja rurociągów ciśnieniowych i bezciśnieniowych (medium: gaz, ropa, substancje chemiczne), w szczególności:
   • Rurociągi stalowe,
   • Rurociągi polietylenowe,
   • Zespoły zaporowo – upustowe,
   • Śluzy (nadawcze, odbiorcze, uniwersalne) wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
  • Tłocznie gazu, w szczególności:
   • Rurociągi zasilające,
   • Śluzy (nadawcze, odbiorcze, uniwersalne) wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
   • Prace budowlano-montażowe w zakresie instalacji technologicznych znajdujących się na ośrodku centralnym.
  • Kopalnie gazu, w szczególności:
   • Zagospodarowanie stref przyodwiertowych,
   • Prace budowlano-montażowe w zakresie rurociągów tłocznych i zdawczych,
   • Prace budowlano-montażowe w zakresie instalacji technologicznych ośrodka centralnego.
  • Nasze główne kompetencje to:
   • Spawanie rurociągów i orurowania na instalacjach,
   • Spawanie konstrukcji stalowych,
   • Prefabrykacja,
   • Malowanie, izolacja rurociągów,
   • Próby ciśnieniowe,
   • Montaż na budowie,
   • Uruchomienie,
   • Certyfikacja
   • Badania nieniszczące (posiadamy własne laboratorium).
  • Posiadane specjalistyczne zasoby sprzętowe:
   • Mobilne laboratorium badań nieniszczących
   • Hala produkcyjna o pow. 390m2 wraz z suwnicą 20t do prefabrykacji instalacji.
  • Uprawnienia pracowników:
   • Uprawnienia nadzoru spawalniczego: (EWE – European Welding Engineer, Certyfikat Kompetencji wg PCA wydany przez Instytut Spawalnictwa Gliwice, IWI – International Welding Inspector, VT2, PT2, Uprawnienia dozorowe wydane przez SIPTNIG o/Poznań; grupa 3, SCC wydane przez DNV, Weryfikacja przez Wojskowy Dozór Techniczny uprawniająca do nadzoru na obiektach wojskowych).
   • Uprawnienia spawaczy do spawania metodami:
   • – 111 (elektroda),
   • – 141 (TIG),
   • – 135 (MAG),
   • nadane przez Instytut Spawalnictwa i Urząd Dozoru Technicznego kwalifikujące do spawania urządzeń ciśnieniowych.
 • Ochrona katodowa
  • Prace, jakie wykonujemy:
   • Kompleksowe wykonawstwo i eksploatacja systemów czynnej ochrony katodowej, protektorowej i anodowej,
   • Bezinwazyjna lokalizacja uszkodzeń pokryć izolacyjnych metalowych konstrukcji podziemnych różnego typu,
   • Pomiary parametrów ochrony katodowej wzdłuż metalowych konstrukcji podziemnych metodami intensywnych pomiarów wraz z określeniem zagrożeń oraz skuteczności działania systemów ochrony katodowej,
   • Badania i ocena zagrożenia korozyjnego powodowane oddziaływaniem prądów przemiennych lub błądzących,
   • Projektowanie instalacji ochrony katodowej (rurociągi, zbiorniki, obiekty złożone, obiekty hydrotechniczne).
  • Posiadane specjalistyczne zasoby sprzętowe:
   • Przerywacze pracą stacji ochrony katodowej sterowane drogą radiową firmy Weilekes – Elektronik, LInstrumets,
   • Lokalizatory podziemnej infrastruktury podziemnej firmy Radiodetection,
   • Lokalizatory uszkodzeń powłoki izolacyjnej kabli firmy Radiodetection,
   • Urządzenia Metal Samples do badań skuteczności ochrony katodowej metodą korozymetri rezystancyjnej,
   • Urządzenie CATH-TECH HEXCORDER MILLENNIUM do lokalizacji uszkodzeń (defektów) powłoki izolacyjnej metodą pomiaru gradientu napięcia DCVG, CIPS,
   • Urządzenie do lutowania podłączeń kablowych do stalowych konstrukcji urządzeniem Pin Brazing.
  • Uprawnienia pracowników:
   • uprawnienia do projektowania, badań, konserwacji, instalowania systemów ochrony katodowej konstrukcji metalowych podziemnych i zanurzonych,
   • CERTYFIKAT 3 STOPNIA, wg EN 15257:2007,
   • Uprawnienia energetyczne dozoru i eksploatacji.
 • Przewierty
  • Prace, jakie wykonujemy:
   • horyzontalne przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi (np. pod ciekami wodnymi, drogami, kolejami) w technologii HDD (Horizontal Directional Drilling).
  • Sprzęt, którym dysponujemy to samobieżna wiertnica Herrenknecht HK250 t przystosowana do holowania ciągnikiem siodłowym. Jej parametry to:
   • Maksymalny moment obrotowy 90kNm,
   • Maksymalny uciąg 250 t,
   • Moc 440 kW.
  • Uprawnienia pracowników:
   • Obecnie prace prowadzimy w kooperacji z firmami zewnętrznymi, posiadamy zespół do obsługi wiertnicy i docelowo dążymy do tego, by wykonywać przewierty również samodzielnie.
 • Usługi specjalistyczne ( nurkowie)
  • Prace, jakie wykonujemy:
   • Badanie posadowienia rurociągów przesyłowych ( wszystkie media),
   • Remont przekroczeń rurociągów przez cieki wodne lub rzeki, naprawa izolacji gazociągów pod wodą,
   • Nadzór nad układaniem rurociągów i kabli na dnie i w dnie,
   • Przegląd, oczyszczanie oraz remonty i umacnianie nabrzeży,
   • Inspekcja zbiorników wodnych,
   • Odmulanie – czyszczenie dna zbiorników wodnych,
   • Prace wydobywczo-poszukiwawcze obiektów zatopionych,
   • Przeglądy ujęć wodnych, oczyszczalni ścieków,
   • Dokumentacja filmowa i zdjęciowa z wykonywanych prac podwodnych.
  • Posiadane specjalistyczne zasoby sprzętowe:
   • Sprzęt do wykonywania specjalistycznych robót nurkowych,
   • Specjalistyczne łodzie – bazy nurkowe,
   • Tablice nurkowe,
   • Zestaw do wykonywania zdjęć i nagrań podwodnych,
   • Oświetlenie i łączność podwodna,
   • Skafandry suche do prac w środowisku zagrożonym chemicznie.
  • Uprawnienia pracowników:
   • Nurek klasy I i III,
   • Kierownik prac podwodnych,
   • Pierwsza pomoc przy robotach gazoniebezpiecznych,
   • Eksploatacja i dozór.
 • Usługi specjalistyczne (Technologia TDW)
  • Prace, jakie wykonujemy
   • Prace z wykorzystaniem technologii hermetycznej T.D.WILLIAMSON na gazociągach wysokiego i średniego ciśnienia.
   • Posiadane specjalistyczne zasoby sprzętowe oraz uprawnienia pracowników
   • Posiadamy sprzęt, personel oraz uprawnienia do wykonywania włączeń i wstrzymań na czynnych gazociągach wysokiego ciśnienia do PN 8,4 MPa i DN 500 wykonanych ze stali,
   • Posiadamy sprzęt, personel oraz uprawnienia do wykonywania włączeń i wstrzymań na czynnych gazociągach średniego ciśnienia do PN 0,5 MPa i DN 300 wykonanych ze stali i z polietylenu( PE),
   • W ramach tej technologii właściwy rurociąg jest izolowany i czynnik skierowany na bypass, a wtedy na odizolowanym rurociągu wykonywane są niezbędne prace.